REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„NA SZCZĘŚCIE”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu jest Maxcom S.A., 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23 a, zarejestrowana
przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410197 NIP 626 25 37 364, REGON 277703221
2. Akcja trwa od 8 marca 2023 r. od godziny 9.00 do 31 sierpnia 2023 r. do godziny 17:00 lub do
wyczerpania zapasów (dalej „Okres Trwania Akcji”).
3. Akcja dotyczy zakupów w sklepie internetowym Organizatora pod adresem www.maxcom.pl.
Skorzystanie z Akcji będzie możliwe wyłącznie na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.maxcom.pl.
4. Udział w akcji jest dobrowolny.
5. Przystąpienie do Akcji oznacza, że uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie i akceptuje je.
6. Akcja jest prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
a) Prezent – tzw. bransoletka szczęścia marki Plantwear – bransoletka sznurkowa z drewnianym
sercem i wykończeniem z pozłacanego srebra o wartości: 79,00 zł brutto (słownie:
siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).
b) Produkty objęte promocją – smartwatche Maxcom: FW42 Gold, FW42 Silver, FW58 Vanad
PRO, FW46 Xenon, FW48 Vanad, FW55 Aurum PRO, FW54 Iron, FW45 Aurum 2. Promocja
obejmuje wszystkie dostępne warianty kolorystyczne w/w modeli smartwatchów.
b) Sprzedaż premiowa „NA SZCZĘŚCIE” – akcja promocyjna, w ramach której do każdego
produktu objętego promocją kupujący otrzymuje prezent, o którym mowa w ppkt a).

§ 3 Zasady Akcji i warunki uczestnictwa w Akcji

1. Akcja ani żaden ze składników Akcji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
2. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Uczestnikami Akcji mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.
4. Do skorzystania z Akcji uprawniona jest każda osoba, która w dniach trwania Akcji (§1 pkt 2) zakupi
dowolny produkt objęty promocją.
5. Akcja nie łączy się z innymi promocjami.
6. Ilość zakupów jest nieograniczona.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku możliwości skorzystania z Akcji
poprzez zdarzenia nie leżące po stronie Organizatora i nie dające się przewidzieć na etapie
ogłaszania Akcji.
§ 4 Prezent

1. Prezent zostaje wysłany do klienta wraz z zakupionym przez niego produktem objętym promocją.
2. Prezent nie podlega wymianie na środki płatnicze, w tym na gotówkę.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza praw przysługujących Konsumentom
na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące zakupionych towarów mogą być składane na zasadach
ogólnych w sklepie, w którym towar został nabyty.
4. Regulamin dostępny jest na stronie www.maxcom.pl oraz w siedzibie głównej Maxcom S.A.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym
wszelkie zmiany obowiązują ̨ od daty ich wprowadzenia przez Organizatora, po udostępnieniu
Regulaminu.